Съдържание

АЛМАНАХ
Година 9 (2017)

I. ГОЛЕМИ ИМЕНА И ТРАДИЦИИ НА НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

II. МУЗИКАТА И КУЛТУРАТА В СЯНКАТА НА ОКТОМВРИ

III. МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

Ранната хармония на Дебюси и на Шьонберг: отражение на различни традиции на преподаване?
Виолен дьо Лармина (Университет за музика и сценични изкуства – Виена)

Harmonic Practice in Debussy’s and Schoenberg’s Early Works: A Reflection of Divergent Scholastic Traditions?
Violaine de Larminat (University for Music and Performing Arts – Vienna)

Die frühe Harmonik von Debussy und Schönberg: Spiegel unterschiedlicher Lehrtraditionen?
Violaine de Larminat (Universität für Musik und darstellende Kunst – Wien)

Classic in Form, Formalist in Content? Konstantin Iliev’s Sonata Form and Dodecaphony in his Second Symphony
Patrick Becker (Humboldt-University of Berlin, Berlin University of the Arts)

Държавната социална поръчка в СССР като система на организация на социокултурната дейност през 30-те години на ХХ век
Ирина Резник (Уралски федерален университет, наречен на първия президент на Руската Федерация Б. Н. Елцин, Русия)

The USSR State Social Order [Placement] as a System of the Organization of Socio-Cultural Activity in the 1930s
Irina Reznik (Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Russia)

Государственный социальный заказ в СССР как система организации социокультурной деятельности в 1930-е годы
Ирина Резник (Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина, Россия)

IV. ПЕДАГОГИКА

Водата в музикално-педагогическата практика
Петя Стефанова, Павел Стефанов

Water in the Music Pedagogy Practice
Petya Stefanova, Pavel Stefanov

V. ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

За ролята на Ж. Б. Кардон в историята на руската арфова школа
Надежда Покровская (Новосибирска държавна консерватория „М. И. Глинка“, Русия)

J.B. Cardon’s Role in History of the Russian Harp School
Nadezhda Pokrovskaya (Novosibirsk State Conservatory „M. I. Glinka“, Russia)

О роли Ж. Б. Кардона в истории русской арфовой школы
Надежда Покровская (Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Россия)

VI. ДЕБЮТИ

VII. БИБЛИОТЕКА И ФОНОТЕКА