Съдържание

АЛМАНАХ
Година 8 (2016)

I. ГОЛЕМИ ИМЕНА И ТРАДИЦИИ НА НМA

Стела Димитрова-Майсторова за Лазар Николов и Добрин Петков
С голямата пианистка разговаря Жасмина Стоянчева

Stella Dimitrova-Maistorova Talks About Lazar Nikolov and Dobrin Petkov
Тhe great pianist is interviewed by Zhasmina Stoyantcheva

II. МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

Музиката на XX век: предизвикателство за солфежа?
Виолен дьо Лармина (Университет за музика и сценични изкуства – Виена)

The Music of the 20th Century – a Challenge to Solfège?
Violaine de Larminat (University of Music and Performance Arts – Vienna)

Sprachkomposition „Stimmung“ на Карлхайнц Щокхаузен като знак на времето
Людмила Лейпсон (Свободно Валдорфско училище – Фленсбург, Новосибирска държавна консерватория „М. И. Глинка“)

Karlheinz Stockhausen’s “Stimmung” Sprachkomposition as a Sign of Its Time
Lyudmila Leypson (Free Waldorf School Flensburg, Novosibirsk State Conservatory “M. I. Glinka”)

III. ПЕДАГОГИКА

Прилагане на принципите за постепенност и нагледност при изграждане на индивидуална начална цигулкова постановка
Цветозар Вутев (Университет „Томпсън Ривърс“, Камлупс, Британска Колумбия, Канада)

Gradualness and Visibility Applications in Building Primary Violin Playing Position
Cvetozar Vutev (Thompson Rivers University, Kamloops, British Columbia, Canada)

IV. ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

V. ДЕБЮТИ

VI. БИБЛИОТЕКА И ФОНОТЕКА

Информационната компетентност на музиканта при използването на фонда от електронни нотни документи
Павел Мичков (Новосибирска държавна консерватория „М. И. Глинка“)

Musician’s Information Competence in Using Electronic Music Document Databases
Pavel Mitchkov (Novosibirsk State Conservatory “M. I. Glinka”)

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно брой 8 на АЛМАНАХ директно на вашата поща.