Усъвършенстване на библиотечно-информационното обслужване на висшето музикално образование

Университетските музикални библиотеки се създават към висшите учебни заведения с цел колекциониране, опазване и предоставяне за ползване от музикалната академична общност на сведения за музика чрез библиотечни, архивни, документални, звукови и електронни масиви. Тяхната специализация съответно е пряко свързана с необходимостите на институцията, в която са изградени. Създаването и използването на библиотечните колекции е резултат […]