Новата информационна среда и въздействието ѝ върху музикалната академична общност

В редица изследвания, посветени на процесите в съвременната култура, самото общество, формирано от технологичните възможности и интернет пространството, се определя като информационно (Драганова, 1999). Новата култура е пряко свързана с организацията на знанието в компютърни енциклопедии, бази данни и пр. В резултат на тези възможности, начините за възникване, записване, споделяне, пренасяне и предаване на информацията революционно се променят – това е процес, водещ началото си още от средата на седемдесетте години на ХХ век, но особено динамичен в последните двадесет години. Тази динамика, така ярко изразена по отношение на социокултурните процеси, не оставя незасегната и средата, в която се предлага и съхранява информацията.