Фрагменти из музикалния живот в Свищов през втората половина на ХХ век

Представената статия е част от по-голям текст, който е опит за възможно по-плътно очертаване на цялостната картина на музикалния живот в Свищов през втората половина на ХIХ век в контекста на общите културни тенденции на епохата. Настоящият фрагмент се концентрира върху делото на Янко Мустаков, създаването на първия многогласен хор и дейността на основаното през 1894 г. музикално дружество.