Съвременни методи за определяне динамиката на цитиранията в научните публикации

Навлизането на новите комуникационни методи промени средата, в която се съхранява и предлага научната информация. Тази нова среда влияе и върху начините за количествено измерване на цитатите в научните публикации. Днес главните носители на научна литература са рецензираните научни периодични издания. Ръстът на академичната активност и развитието на високите технологии водят до необходимост от създаване на съвременни начини за оценка на научната дейност. Появяват се модерни научни дисциплини, като инфометрията, чийто предмет са количествените измерения на съхраняваната и използвана научна информация.