Интабулациите за лютня през XVI век. Опит за дефиниране на понятие и процес

Достатъчен е бърз поглед върху съдържанието на коя да е антология за лютня още от началото на XVI век, за да бъде обхваната жанровата картина на репертоара. Това са: аранжименти на вокални многогласни композиции; танцови форми, характерни за епохата; свободни инструментални пиеси – прелюдии, ричеркари, фантазии[1]. Последните се определят като „свободни“, доколкото не са обвързани […]