Дейността на Библиотеката на НМА по посока информационно осигуряване на учебния процес и повишаване информационната култура на студентите

На прага на ХХI век информацията се превръща в основен стратегически ресурс. В науката това налага дори навлизането на нови понятия. Учените говорят за Ноосфера (нов стадий в развитието на биосферата – сфера на разума) и за Инфосфера (Арский, Гиляревский и др., 1996) – нова универсална интелектуална информационна среда, формираща се с разрастването на глобалната мрежа […]