Теоретични и експериментало-психологически аспекти на изследване на повторението в музикалното изкуство

Статията изследва повторението като смислов компонент на художествената структура. Авторът отбелязва проблемните аспекти в тълкуването на дадения принцип в музикознанието, посочвайки противоречието между информационните свойства на повторението и динамиката на разгръщане на художествената структура във времето. Във връзка с това в статията основно внимание се отделя на психологическия компонент на възприятието на музика, използваща точното многократно повторение. Разглеждат се когнитивните психологически процеси и функционалната организация на повторението в тях. Като практически ракурс на изследването на темата се привеждат резултатите от авторовия експеримент „Музикално прогнозиране“, насочен към извеждане на динамиката на слушателските очаквания при възприятие на музика с точно многократно повторение.