За Проф. Пенка Кадиева

Пенка Кадиева започва творческия си път като специализант на проф. д-р Стоян Джуджев, въвеждайки нова тематична област: връзката на музикалнотеоретичното познание и фолклора. Нейният дисертационен труд “Специфика на музикално-мисловната дейност на народния инструменталист” разглежда проблема от неортодоксална гледна точка и е новаторски в същността си.