Информационната компетентност на музиканта при използването на фонда от електронни нотни документи

В статията се разглеждат въпроси, свързани с информационната компетентност на музиканта при използването на електронните нотни фондове. Мултивидовата специфика на музикалната информация се обуславя от необходимостта от различни подходи за търсене на източници. На свой ред съвкупността от методите за търсене определя степента на информационната компетентност на музиканта. Често причина за липсата на положителен резултат от процедурите по търсенето е не само информационно-търсачески въпрос. В съвременната практика широко разпространение придобиват фондовете от електронни нотни партитури, съдържащи специални колекции, които изискват особени подходи при организацията на системата за търсене на информация. Материалите на тези колекции могат да бъдат в различни формати и да са означени чрез няколко варианта на заглавието на музикалното произведение. Ето защо посочената ситуация придобива особена актуалност. В такива масиви търсенето е затруднено, включително и по причини на съвпадане на основните идентифициращи признаци – означението на жанра, на инструменталния състав на произведението. По правило процедурата в такива случаи се постига по опитен път и се реализира в процеса на постоянна практика. Въпреки това формирането на навици за поетапна реализация на задачата за търсене усъвършенства умението да се ориентираме в музикалното информационно пространство.

 

Ключови думи: електронен нотен фонд, музикални библиотеки, музикални издателства, информационна компетентност, online service, електронни партитури