Държавната социална поръчка в СССР като система на организация на социокултурната дейност през 30-те години на ХХ век

Съветската художествена култура през 30-те години на ХХ век е предмет на многобройни изследвания, които се отнасят както до отделните видове изкуства, така и до системния анализ на културната ситуация в страната. По това време Съветският съюз е тоталитарна държава, в която всички форми на художествена и културна дейност се определят от държавната идеология. По естествен начин възниква необходимост да се даде име, определение и характеристика на даденото явление. Изследователите си поставят целта да систематизират и класифицират художествените и културни явления в СССР на 30-те години.

Държавната социална поръчка е особена, специфична форма на социална поръчка, свързана с изискванията на държавата като управляващ орган, формиращ политическата система. Поръчката трябва да се разбира като съвкупност от целите, методите и средствата за формиране и разпространение на държавната идеология в социума. В статията се разглеждат разликите между държавната и общата социална поръчка с отчитане на географските, политическите, икономическите и др. особености. Взаимодействието между двете „поръчки“ и възможните пътища за развитие се изследват върху примера на художествените и културни събития през 30-те години на ХХ век, като се вземат предвид новите жанрови, тематични и стилистични тенденции.

 

Ключови думи: социокултурна дейност в СССР, социална поръчка, съветско музикално изкуство, държавна социална поръчка, държавна културна политика през 30-те години на ХХ век