Съдържание

АЛМАНАХ
Година 5 (2013)

I. ГОЛЕМИ ИМЕНА И ТРАДИЦИИ В НМА

II. МУЗИКАЛНО-НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

Музыкальное воспитание в трактате Аристида Квинтилиана „О музыке“
Профессор доктор искусствоведения Людмила Александрова, Надежда Лямкина, Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки

Musical Education in Aristides Quintilianus’ „On Music“
Prof. Lyudmila Alexandrova, Sc.D., Nadezhda Lyamkina, Novosibirsk State Conservatory (Academy) „M. I. Glinka“

III. МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО

Творческият процес на актьора
Проф. Цонка Великова

Камерни ансамбли с вокален дует
Гл. ас. д-р Галина Апостолова

Actor’s Creative Process
Prof. Tsonka Velikova

Chamber Ensembles with Vocal Duet
Chief Assist. Prof. Galina Apostolova, Ph.D.

IV. ДЕБЮТИ

V. БИБЛИОТЕКА И ФОНОТЕКА НА НМА

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно брой 5 на АЛМАНАХ директно на вашата поща.